Finalista Firma roku 2015

Podpora
+420 776 429 635
Hledáte
dodavatele?
Zadejte teď svou poptávku a my ji
ještě dnes doručíme Vašim dodavatelům. Zadat
poptávku
Hledáte
nové zákazníky?
Chcete dostávat poptávky z vašeho oboru?
Vstupte do databáze dodavatelů. Registrovat
firmu

Podmínky pro přístup a použití produktu B2BPOPTAVKA

1. Uživatel se stává členem B2BPOPTAVKA při uzavřením kupní smlouvy, která zahrnuje přístup do systému B2BPOPTAVKA, a zároveň
      a) souhlasí s přidělením přístupového hesla do systému B2BPOPTAVKA a/nebo       b) souhlasí se zasíláním údajů o vypsaných nebo vyhlášených výběrových řízeních (tendrech) a poptávkách zadaných jinými osobami v oboru činnosti, v níž působí člen B2BPOPTAVKA.

2. ALSENTA s.r.o. (dále jen provozovatel) přidělí členovi B2BPOPTAVKA přístupové heslo do systému B2BPOPTAVKA okamžikem vystavení daňového dokladu (faktury). Přístupové heslo bude zasláno na elektronickou adresu člena B2BPOPTAVKA uvedenou v kupní smlouvě. Členství B2BPOPTAVKA končí uplynutím sjednané doby.

3. Členství umožňuje přístup k informacím poskytovaným v rámci produktu B2BPOPTAVKA nebo k zasílání údajů o vypsaných nebo vyhlášených výběrových řízeních (tendrech) a o poptávkách zadaných jinými osobami v oboru činnosti, v níž působí člen.

4. Členství je nepřenosné a opravňuje k přístupu a použití produktu B2BPOPTAVKA výlučně člena.

5. Údaje a informace získané prostřednictvím produktu B2BPOPTAVKA smí člen používat výlučně pro svou vlastní potřebu. Člen se zavazuje, že neumožní jiným osobám přístup k údajům a informacím poskytovaným v rámci produktu B2BPOPTAVKA, které získal na základě svého členství.

6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a věrohodnost poskytnutých údajů a informací.

7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení autorských práv ani práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví členů nebo inzerentů jinými osobami bez ohledu na to, zda bylo toto právo porušeno oprávněným členem nebo jinými osobami.

8. Člen bere na vědomí, že firemní označení ALSENTA a obchodní značka B2BPOPTAVKA jsou chráněny. Bez souhlasu provozovatele, který je majitelem firemního označení i obchodní značky, nikdo nesmí užívat označení shodné nebo zaměnitelné s firemním označením a obchodní značkou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, které nabízí provozovatel.

9. Člen bere na vědomí, že produkt B2BPOPTAVKA může obsahovat firemní označení nebo obchodní značky, které jsou chráněny autorskými právy, jako ochranná známka případně jinými právy průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Člen se zavazuje, že při přístupu a použití produktu B2BPOPTAVKA neporuší autorská práva nebo jiná práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví jiných osob.

10. Povinnosti člena:

     a) Člen nesmí elektronicky zasílat žádná data nebo informace případně software, u kterých není spolehlivě zjištěno, že neobsahují viry nebo nejsou jinak způsobilé poškodit provozovatele nebo jiné členy.
     b) Člen nesmí nahrávat (upload), elektronicky zasílat, přenášet nebo jakkoli jinak šířit data, informace, software nebo jiné materiály chráněné autorským právem nebo právy průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví bez souhlasu oprávněných osob.
     c) Člen nesmí jakkoli pozměňovat údaje a informace obsažené v systému B2BPOPTAVKA.
     d) Člen je povinen při vyplnění „formuláře pro registraci nového uživatele“ uvádět pravdivé informace o své osobě o oznámit provozovateli jakoukoli změnu registrovaných údajů.

11. Provozovatel je oprávněn v případě porušení povinností uvedených v bodě 10 zrušit členovi přístup k produktu B2BPOPTAVKA a to i bez předchozího oznámení.

12. Provozovatel je oprávněn uplatňovat náhradu škody vůči členovi, který porušil povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

13. Podmínky pro poptávající

      a) formulář pro zadání poptávky musí být řádně a pravdivě vyplněn
      b) zájmem poptávajícího musí být nalezení vhodného dodavatele ke spolupráci
      c) poptávka nesmí být skrytou nabídkou či propagací vlastního zboží a služeb
      d) zadáním poptávky souhlasí poptávající se zasíláním informačních zpráv ze systému provozovatele


Provozovatel služby si vyhrazuje právo zadanou poptávku nezveřejnit a nerozeslat.

14. Prodej B2BPOPTAVKA na dálku

14.1. Zasílání obchodních poptávek do e-mailu

Služba B2BPOPTAVKA slouží ke zprostředkování obchodních poptávek pro Objednavatele (člena). Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané Objednavatele (členy) a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce. Službu provozuje společnost ALSENTA s.r.o.

14.2. Provedení registrace

Registraci může Objednavatel (člen) provést telefonicky po poskytnutí všech potřebných údajů. Registrace do systému B2BPOPTAVKA je závazná (telefonicky, e-mailem).

14.3. Funkčnost služby

Registrací na serveru B2BPOPTAVKA.cz získá Objednavatel (člen) přístup ke kontaktům na zadavatele všech poptávek v oborových kategoriích systému B2BPOPTAVKA. Přihlašovací jméno a heslo je zasíláno automaticky při aktivaci služby. Objednavateli (členovi) budou zasílány poptávky z vybraných oborů přímo na uvedený e-mail ihned po jejich zveřejnění. Objednavatel (člen) neplatí z realizovaných obchodů Provozovateli žádnou provizi. Součástí registrace je i zařazení profilu Objednavatele (člena) do katalogu iFirmy.cz, katalogu dodavatelů a do katalogu firem sítě B2B. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit množství poptávek v případě jiného než běžného užívání, zejména pokud Objednavatel (člen) šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu Provozovatele či užívá službu jiným nežádoucím způsobem Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). Zároveň s tím je zaslána faktura elektronicky i korespondenčně. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet Provozovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury může být služba blokována a firemní údaje Objednavatele (člena) mohou být předány třetí straně a to pouze za účelem vynucení platby. Služba je ukončena dle zvoleného tarifu.

14.4. Storno podmínky

V případě, že si Objednavatel (člen) přeje zrušit již aktivovanou službu, a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 dní od aktivace služby. V tomto případě je Objednavatel (člen) povinen Provozovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50 % z dané částky služby. Registrací firmy Objednavatele (člena) je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Provozovatelem a Objednavatelem (členem) při poskytování služby - přístupu ke kontaktům na zadavatele poptávek, poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek v systému B2BPOPTAVKA. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Objednavatelem (členem) a Provozovatelem okamžikem schválení řádně učiněné objednávky za využití prostředku na dálku.

14.5. Garance získání zakázky určená pro prodej B2BPOPTAVKA na dálku

Novému Objednateli (členovi), který si v období 16.5.2016 až 31.12.2016 od Provozovatele zakoupí „Balíček Garance Základ“ v ceně 3.600 Kč plus DPH (obsahující následující dvě položky: a) B2Bpoptávka.CZ na 1 rok, přístup ke všem poptávkám a veřejným zakázkám bez omezení + zasílání poptávek na email, b) Seeky.cz na 1 měsíc - Identifikace firem na webu) nebo „Balíček Garance Plus“ v ceně 4.890 Kč plus DPH (obsahující následující tři položky: a) B2Bpoptávka.CZ na 1 rok, přístup ke všem poptávkám a veřejným zakázkám bez omezení + zasílání poptávek na email, b) ifirmy.cz 1 rok - Prezentace ve všech oborech činnosti - Doporučená firma s logem, c) Seeky.cz na 1 měsíc - Identifikace firem na webu), garantuje Provozovatel získání minimálně jedné zakázky.

V případě, že nový Objednatel (člen) nezíská během čerpání služeb obsažených v balíčku minimálně jednu zakázku, vrátí Provozovatel kupní cenu balíčku v plné výši na základě požadavku nového Objednatele (člena) a při splnění následujících podmínek.

      1) V případě nespokojenosti nového Objednatele (člena) či budoucího uplatnění nároku na vrácení kupní ceny balíčku je klient povinen informovat Provozovatele zprávou na e-mail garance@alsenta.cz, že požaduje nápravu cílení ve svém profilu pro zasílání poptávek, nejdříve v průběhu 3. měsíce a nejpozději během 7. měsíce platnosti balíčku.
      2) Nový Objednatel (člen) se zavazuje obvolat alespoň 20 identifikovaných potenciálních zákazníků vygenerovaných systémem Seeky během 1. měsíce provozu služby a report o dosažených výsledcích zaslat e-mailem na adresu garance@alsenta.cz nejpozději do konce 2. měsíce platnosti balíčku.
      3) Garanci získání zakázky je možné uplatnit nejpozději do 7 dnů po skončení platnosti balíčku na e-mailu garance@alsenta.cz. Následný refundační formulář je nutné dodat nejpozději do 30 dnů od uplatnění garance, rovněž na e-mail garance@alsenta.cz.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek ve stanovené lhůtě nárok na vrácení kupní ceny balíčku zaniká.

15. Právní vztahy mezi stranami se řídí právními předpisy platnými v České republice.

Partneři