Finalista Firma roku 2015

Hledáte
dodavatele?
Zadejte teď svou poptávku a my ji
ještě dnes doručíme Vašim dodavatelům. Zadat
poptávku
Hledáte
nové zákazníky?
Chcete dostávat poptávky z vašeho oboru?
Vstupte do databáze dodavatelů. Registrovat
firmu

Obchodní podmínky

1. Uživatel se stává členem B2BPOPTAVKA při uzavřením kupní smlouvy, která zahrnuje přístup do systému B2BPOPTAVKA, a zároveň

      a) souhlasí s přidělením přístupového hesla do systému B2BPOPTAVKA a/nebo
      b) souhlasí se zasíláním údajů o vypsaných nebo vyhlášených výběrových řízeních (tendrech) a poptávkách zadaných jinými osobami v oboru činnosti, v níž působí člen B2BPOPTAVKA.

2. ALSENTA s.r.o. (dále jen provozovatel) přidělí členovi B2BPOPTAVKA přístupové heslo do systému B2BPOPTAVKA okamžikem vystavení daňového dokladu (faktury). Přístupové heslo bude zasláno na elektronickou adresu člena B2BPOPTAVKA uvedenou v kupní smlouvě. Členství B2BPOPTAVKA končí uplynutím sjednané doby.

3. Členství umožňuje přístup k informacím poskytovaným v rámci produktu B2BPOPTAVKA nebo k zasílání údajů o vypsaných nebo vyhlášených výběrových řízeních (tendrech) a o poptávkách zadaných jinými osobami v oboru činnosti, v níž působí člen.

4. Členství je nepřenosné a opravňuje k přístupu a použití produktu B2BPOPTAVKA výlučně člena.

5. Údaje a informace získané prostřednictvím produktu B2BPOPTAVKA smí člen používal výlučně pro svou vlastní potřebu. Člen se zavazuje, že neumožní jiným osobám přístup k údajům a informacím poskytovaným v rámci produktu B2BPOPTAVKA, které získal na základě svého členství.

6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a věrohodnost poskytnutých údajů a informací.

7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení autorských práv ani práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví členů nebo inzerentů jinými osobami bez ohledu na to, zda bylo toto právo porušeno oprávněným členem nebo jinými osobami.

8. Člen bere na vědomí, že firemní označení ALSENTA a obchodní značka B2BPOPTAVKA jsou chráněny. Bez souhlasu provozovatele, který je majitelem firemního označení i obchodní značky, nikdo nesmí užívat označení shodné nebo zaměnitelné s firemním označením a obchodní značkou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, které nabízí provozovatel.

9. Člen bere na vědomí, že produkt B2BPOPTAVKA může obsahovat firemní označení nebo obchodní značky, které jsou chráněny autorskými právy, jako ochranná známka případně jinými právy průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Člen se zavazuje, že při přístupu a použití produktu B2BPOPTAVKA neporuší autorská práva nebo jiná práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví jiných osob.

10. Povinnosti člena:

     a) Člen nesmí elektronicky zasílat žádná data nebo informace případně software, u kterých není spolehlivě zjištěno, že neobsahují viry nebo nejsou jinak způsobilé poškodit provozovatele nebo jiné členy.
     b) Člen nesmí nahrávat (upload), elektronicky zasílat, přenášet nebo jakkoli jinak šířit data, informace, software nebo jiné materiály chráněné autorským právem nebo právy průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví bez souhlasu oprávněných osob.
     c) Člen nesmí jakkoli pozměňovat údaje a informace obsažené v systému B2BPOPTAVKA.
     d) Člen je povinen při vyplnění „formuláře pro registraci nového uživatele“ uvádět pravdivé informace o své osobě o oznámit provozovateli jakoukoli změnu registrovaných údajů.

11. Provozovatel je oprávněn v případě porušení povinností uvedených v bodě 10 zrušit členovi přístup k produktu B2BPOPTAVKA a to i bez předchozího oznámení.

12. Provozovatel je oprávněn uplatňovat náhradu škody vůči členovi, který porušil povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

13. Zrušení přístupu k produktu B2BPOPTAVKA na žádost člena

     Člen může požádat provozovatele o zrušení přístupu k produktu B2BPOPTAVKA pouze ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, která zahrnuje produkt B2BPOPTAVKA (bod 1). V takovém případě je člen povinen zaplatit provozovateli odstupné ve výši 50% sjednané ceny plnění.

14. Podmínky pro poptávající

     a) formulář pro zadání poptávky musí být řádně a pravdivě vyplněn
     b) zájmem poptávajícího musí být nalezení vhodného dodavatele ke spolupráci
     c) poptávka nesmí být skrytou nabídkou či propagací vlastního zboží a služeb
     d) zadáním poptávky souhlasí poptávající se zasíláním informačních zpráv ze systému provozovatele

Provozovatel služby si vyhrazuje právo zadanou poptávku nezveřejnit a nerozeslat.

15. Podmínky pro registrované společnosti, které nejsou členy

     a) formulář pro registraci musí být řádně a pravdivě vyplněn
     b) zájmem registrovaného musí být získání obchodního kontaktu a prezentace společnosti
     c) provozovatel může registrovanému zasílat obchodní příležitosti, poptávky a výběrová řízení
     d) provozovatel může ve vlastním zájmu vyřadit registrovaného z databáze
     e) provozovatel musí na žádost registrovaného zrušit zasílání obchodních příležitostí


16. Právní vztahy mezi stranami se řídí právními předpisy platnými v České republice.

Partneři