Místní komunikace k RD, Borek u Dačic

Jihočeský 30.04.2019 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí a včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících se stavebními úpravami místní komunikace v místní části Borek u Dačic, konkrétně na pozemcích a p.č. 284/26 a 284/28 v délce cca 176 m, šířce v rozmezí 5-5,2 m, končící poslední obsazenou parcelou p.č. 284/21 v k.ú. Borek u Dačic. V době zahájení stavebních prací budou z celého úseku odstraněny konstrukční vrstvy až na pláň. Vlastní oprava bude spočívat v provedení odvodnění podloží zřízením podélné drenáže DN 110 v místech, kam bude nově vyspádována zemní pláň a tato bude zaústěna do uličních vpustí. Pro zabránění penetrace nevhodné podložní horniny do konstrukčních vrstev bude na zemním pláň položena výztužná tkaná geotextilie. Dále bude položen podklad ze štěrkodrtě tl. 250 mm, podkladní vrstva ACP 16 v tl. 50 mm a obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595