Podmínky pro přístup a použití produktu B2BPOPTAVKA a IFIRMY


Přečtěte si pozorně následující obchodní podmínky.


1. Uživatel se stává členem B2BPOPTAVKA, IFIRMY při uzavřením kupní smlouvy, která zahrnuje přístup do systému B2BPOPTAVKA, a zároveň

 • souhlasí s přidělením přístupového hesla do systému B2BPOPTAVKA, IFIRMY a/nebo
 • souhlasí se zasíláním údajů o vypsaných nebo vyhlášených výběrových řízeních (tendrech) a poptávkách zadaných jinými osobami v oboru činnosti, v níž působí člen B2BPOPTAVKA.


2. ALSENTA s.r.o. (dále jen provozovatel) přidělí členovi B2BPOPTAVKA, IFIRMY přístupové heslo do systému B2BPOPTAVKA, IFIRMY okamžikem vystavení daňového dokladu (faktury). Přístupové heslo bude zasláno na elektronickou adresu člena B2BPOPTAVKA, IFIRMY uvedenou v kupní smlouvě. Členství B2BPOPTAVKA, IFIRMY končí uplynutím sjednané doby.


3. Členství umožňuje přístup k informacím poskytovaným v rámci produktu B2BPOPTAVKA, IFIRMY nebo k zasílání údajů o vypsaných nebo vyhlášených výběrových řízeních (tendrech) a o poptávkách zadaných jinými osobami v oboru činnosti, v níž působí člen.


4. Členství je nepřenosné a opravňuje k přístupu a použití produktu B2BPOPTAVKA, IFIRMY výlučně člena.


5. Údaje a informace získané prostřednictvím produktu B2BPOPTAVKA, IFIRMY smí člen používat výlučně pro svou vlastní potřebu. Člen se zavazuje, že neumožní jiným osobám přístup k údajům a informacím poskytovaným v rámci produktu B2BPOPTAVKA, které získal na základě svého členství.


6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a věrohodnost poskytnutých údajů a informací.


7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení autorských práv ani práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví členů nebo inzerentů jinými osobami bez ohledu na to, zda bylo toto právo porušeno oprávněným členem nebo jinými osobami.


8. Člen bere na vědomí, že firemní označení ALSENTA a obchodní značka B2BPOPTAVKA, IFIRMY jsou chráněny. Bez souhlasu provozovatele, který je majitelem firemního označení i obchodní značky, nikdo nesmí užívat označení shodné nebo zaměnitelné s firemním označením a obchodní značkou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, které nabízí provozovatel.


9. Člen bere na vědomí, že produkt B2BPOPTAVKA, IFIRMY může obsahovat firemní označení nebo obchodní značky, které jsou chráněny autorskými právy, jako ochranná známka případně jinými právy průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Člen se zavazuje, že při přístupu a použití produktu B2BPOPTAVKA, IFIRMY neporuší autorská práva nebo jiná práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví jiných osob.


10. Povinnosti člena:

 • Člen nesmí elektronicky zasílat žádná data nebo informace případně software, u kterých není spolehlivě zjištěno, že neobsahují viry nebo nejsou jinak způsobilé poškodit provozovatele nebo jiné členy.
 • Člen nesmí nahrávat (upload), elektronicky zasílat, přenášet nebo jakkoli jinak šířit data, informace, software nebo jiné materiály chráněné autorským právem nebo právy průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví bez souhlasu oprávněných osob.
 • Člen nesmí jakkoli pozměňovat údaje a informace obsažené v systému B2BPOPTAVKA.
 • Člen je povinen při vyplnění „formuláře pro registraci nového uživatele“ uvádět pravdivé informace o své osobě o oznámit provozovateli jakoukoli změnu registrovaných údajů.


11. Provozovatel je oprávněn v případě porušení povinností uvedených v bodě 10 zrušit členovi přístup k produktu B2BPOPTAVKA, IFIRMY a to i bez předchozího oznámení.


12. Provozovatel je oprávněn uplatňovat náhradu škody vůči členovi, který porušil povinnosti vyplývající z těchto podmínek.


13. Podmínky pro poptávající

 • formulář pro zadání poptávky musí být řádně a pravdivě vyplněn
 • zájmem poptávajícího musí být nalezení vhodného dodavatele ke spolupráci
 • poptávka nesmí být skrytou nabídkou či propagací vlastního zboží a služeb
 • zadáním poptávky souhlasí poptávající se zasíláním informačních zpráv ze systému provozovatele
 • provozovatel služby si vyhrazuje právo zadanou poptávku nezveřejnit a nerozeslat.


14. Prodej B2BPOPTAVKA, IFIRMY na dálku


14.1. Zasílání obchodních poptávek do e-mailu

 • Služba B2BPOPTAVKA, IFIRMY slouží ke zprostředkování obchodních poptávek pro Objednavatele (člena). Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané Objednavatele (členy) a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce. Službu provozuje společnost ALSENTA s.r.o.


14.2. Provedení registrace

 • Registraci může Objednavatel (člen) provést telefonicky po poskytnutí všech potřebných údajů. Registrace do systému B2BPOPTAVKA, IFIRMY je závazná (telefonicky, e-mailem).


14.3. Funkčnost služby

 • Registrací na serveru B2BPOPTAVKA.cz získá Objednavatel (člen) přístup ke kontaktům na zadavatele všech poptávek v oborových kategoriích systému B2BPOPTAVKA. Přihlašovací jméno a heslo je zasíláno automaticky při aktivaci služby. Objednavateli (členovi) budou zasílány poptávky z vybraných oborů přímo na uvedený e-mail ihned po jejich zveřejnění. Objednavatel (člen) neplatí z realizovaných obchodů Provozovateli žádnou provizi. Součástí registrace je i zařazení profilu Objednavatele (člena) do katalogu iFirmy.cz, katalogu dodavatelů a do katalogu firem sítě B2B.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo omezit množství poptávek v případě jiného než běžného užívání, zejména pokud Objednavatel (člen) šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu Provozovatele či užívá službu jiným nežádoucím způsobem
 • Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). Zároveň s tím je zaslána faktura elektronicky i korespondenčně. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet Provozovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury může být služba blokována a firemní údaje Objednavatele (člena) mohou být předány třetí straně a to pouze za účelem vynucení platby. Služba je ukončena dle zvoleného tarifu.


14.4. Storno podmínky

 • V případě, že si Objednavatel (člen) přeje zrušit již aktivovanou službu, a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 dní od aktivace služby. V tomto případě je Objednavatel (člen) povinen Provozovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50 % z dané částky služby.
 • Registrací firmy Objednavatele (člena) je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.
 • Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Provozovatelem a Objednavatelem (členem) při poskytování služby - přístupu ke kontaktům na zadavatele poptávek, poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek v systému B2BPOPTAVKA, IFIRMY a celé rodině spojených katalogů.
 • Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Objednavatelem (členem) a Provozovatelem okamžikem schválení řádně učiněné objednávky za využití prostředku na dálku.


14.5. Garance získání zakázky určená pro prodej B2BPOPTAVKA, IFIRMY na dálku

Novému Objednateli (členovi), který si v období 1.5.2017 až 31.12.2022 od Provozovatele zakoupí „Balíček Garance Základ“ v ceně 3.600 Kč plus DPH obsahující následující čtyři položky:

a) B2Bpoptávka.CZ na 1 rok, přístup ke všem poptávkám a veřejným zakázkám bez omezení + zasílání poptávek na email
b) Seeky.cz na 1 měsíc - Identifikace firem na webu
c) LightData.CZ - Neomezený export firem na 1 měsíc
d) Certifikát ověřená firma


nebo „Balíček Garance Plus“ v ceně 4.890 Kč plus DPH obsahujících následující pět položek:

a) B2Bpoptávka.CZ na 1 rok, přístup ke všem poptávkám a veřejným zakázkám bez omezení + zasílání poptávek na email,
b) ifirmy.cz 1 rok - Prezentace ve všech oborech činnosti - Doporučená firma s logem,
c) Seeky.cz na 1 měsíc - Identifikace firem na webu), garantuje Provozovatel získání minimálně jedné zakázky.
d) LightData.CZ - Neomezený export firem na 1 měsíc
e) Certifikát ověřená firma

V případě, že nový Objednatel (člen) nezíská během čerpání služeb obsažených v balíčku minimálně jednu zakázku, vrátí Provozovatel kupní cenu balíčku v plné výši na základě požadavku nového Objednatele (člena) a při splnění následujících podmínek.

 • V případě nespokojenosti nového Objednatele (člena) či budoucího uplatnění nároku na vrácení kupní ceny balíčku je klient povinen informovat Provozovatele zprávou na e-mail garance@alsenta.cz, že požaduje nápravu cílení ve svém profilu pro zasílání poptávek, nejdříve v průběhu 3. měsíce a nejpozději během 7. měsíce platnosti balíčku.
 • a) V případě, že klient využívá pouze službu B2Bpoptavka.cz a LightData.CZ a ne Seeky.cz (z důvodu neexistující webové stránky klienta), se klient zavazuje v průběhu platnosti balíčku podat svoji závaznou nabídku k alespoň 5 vybraným poptávkám vygenerovaným systémem B2Bpoptavka.cz a dále obvolat alespoň 20 kontaktů vyexportovaných z LightData a souhrnný report o dosažených výsledcích zaslat e-mailem na adresu garance@alsenta.cz nejpozději do posledního dne platnosti balíčku.

  b) V případě, že klient využívá službu B2Bpoptavka.cz i Seeky.cz, se klient zavazuje v průběhu platnosti balíčku podat svoji závaznou nabídku k alespoň 5 vybraným poptávkám vygenerovaným systémem B2Bpoptavka.cz a dále obvolat alespoň 20 identifikovaných potenciálních zákazníků vygenerovaných systémem Seeky během 1. měsíce provozu služby a dále obvolat alespoň 20 kontaktů vyexportovaných z LightData a souhrnný report o dosažených výsledcích zaslat e-mailem na adresu garance@alsenta.cz nejpozději do posledního dne platnosti balíčku.
 • Garanci získání zakázky je možné uplatnit nejpozději do 7 dnů po skončení platnosti balíčku na e-mailu garance@alsenta.cz. Následný refundační formulář je nutné dodat nejpozději do 30 dnů od uplatnění garance, rovněž na e-mail garance@alsenta.cz.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek ve stanovené lhůtě nárok na vrácení kupní ceny balíčku zaniká.


15. Členství zdarma vzniká registrací do systému ifirmy.cz, B2Bpoptavka.CZ, nebo uděleným souhlasem prostředkem na dálku. Automatické zrušení a zánik záznamu je zpracován pouze zánikem subjektu. V případ žádosti o zrušení musí člen zdarma učinit žádost o zrušení z firemního emailu. Pro zrušení záznamu člena zdarma není možné z bezpečnostních důvodů využít třetích stran. Žádost je nutné zaslat z emailu, který byl uveden při založení.


16. Právní vztahy mezi stranami se řídí právními předpisy platnými v České republice.


540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595