Územní studie Jezero Milada

Ústecký 29.04.2019 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je zpracování díla a to územní studie ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění, která má stanovit základní koncepci uspořádání řešeného území, vymezit zonaci území (zóny rekreační, přírodně rekreační a přírodní), vymezit plochy s rozdílným způsobem využití, zastavitelné plochy, případně plochy přestavby a stanovit podmínky pro jejich využití (využití hlavní, přípustné, nepřípustné a podmíněně přípustné). Cílem studie je rovněž stanovit podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití. Studie bude zpracována pro řešené území, které je stanoveno v rozsahu asanačního území ASA9 nadmístního - nadregionálního významu bývalého lomu Chabařovice, vymezeného v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění 1. a 3. aktualizace, které nabyly účinnosti dne 17. 2. 2019, s vazbami na zájmové území, což je širší území, které sousedí s řešeným územím a existují v něm vazby na řešené území. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595